top of page
PHS.VB - 5429.D.jpg

Freshman

2022

PHS.VB - 5512 copy.jpg

Nora Peloke

PHS.VB - 5484.JPG

Riya Bhakta

PHS.VB - 5479 copy.jpg

Lexi   Mellor

PHS.VB - 5498 copy.jpg

Olivia Currier

PHS.VB - 5465 copy.jpg

Aubrey Amabile

PHS.VB - 5436 copy.jpg

Ava Crawford

PHS.VB - 5442 copy.jpg

Morgan Buhay

PHS.VB - 5448 copy.jpg

Sammy Estervig

PHS.VB - 5454 copy.jpg

Emme Kalatsky

PHS.VB - 5461 copy.jpg

  Izzy   Nack

PHS.VB - 5492 copy.jpg

Prerana Vijay

PHS.VB - 5506 copy.jpg

Brooke Hughes

PHS.VB - 5473 copy.jpg

Tegan Lamb

bottom of page